تعریف شعر
تعریف شعر کار بسیار سختی است. در طول تاریخ ادبیات نیز، در سراسر جهان افراد زیادی سعی کرده اند این نوع ادبی را تعریف کنند اما موفق نشده اند و هر تعریفی تنها بخشی از ویژگی های شعر را بیان کرده است. اما شاید بتوان این تعریف را بیان کرد که شعر سخنی خیال انگیز است که ویژگی های مانند زبان آهنگین، تخیل، عاطفه و وزن را داشته باشد. یا بنا بر تعریف دکتر شفیعی کدکنی "شعر حادثه ای است که در زبان روی می دهد و در حقیقت، گوینده شعر با شعر خود، عملی در زبان انجام می دهد که خواننده، میان زبان شعری او، و زبانی روزمره و عادی تمایزی احساس می کند." و در جای دیگر می نویسد": شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل گرفته باشد."

به هر حال بهتر است هر شعری ویژگی هایی مانند آهنگ، تخیل، وزن، قافیه و عاطفه را داشته باشد چون همین ویژگی هاست که تعریف ها و تقسیم بندی های مختلفی را برای شعر ممکن می کند.

ما در این بخش سعی داریم علاوه بر تعریف شعر و بیان ویژگی های آن شما را با انواع شعر در دوره های مختلف آشنا کنیم. همچنین در نظر داریم برخی از آرایه های ادبی که در شعر و قوام بخشیدن به آن نقش مؤثری دارند را تعریف کنیم تا بهتر بتوانید سیر تکمیل یک شعر را درک کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا