شعر: بوی زیارت
دور سقاخانه می گردد نسیم
دانه می پاشد کنار حوض آب
چادرش بوی زیارت می دهد
بوی اشک و گریه و بوی گلاب
آسمان چشم او پر می شود
باز، از پرواز شاد کفتران
صحن را آهسته جارو می کند
خادمی با دست های مهربان
می نشیند در نگاه خیس او
مثل یک گل، سایه ی فواره ها
قلب من پر می کشد مثل نسیم
هر دومان هستیم مهمان رضا
از مجموعه : با کبوتر های گنبد

شاعر: مهری ماهوتی
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا