درست لحظه ی تحویل سال می آید
خدا اشاره کند او ظهور خواهد کرد
کسی که قلب زمین را صبور خواهد کرد

کسی که مثل کسی نیست جمعه می آید
و این به ذهن شما هم خطور خواهد کرد

تمام عقربه ها با شتاب می چرخند
زمان دوباره خودش را مرور خواهد کرد

دو دست معجزه آسای او ولی روزی
ترانه های مرا پر ز شور خواهد کرد

درست لحظه ی تحویل سال می آید
و چشم آینه را غرق نور خواهد کرد

نگاه پنجره اما هنوز بارانی است
امام آینه ها کی عبور خواهد کرد؟

شاعر: بهزاد پودات
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا