در دل این سبزه ها
عطر او پیچیده است
پای او را بارها
این زمین بوسیده است
می تپد با یاد او
قلب این صحرای سبز
او از این جا رد شده
از همین صحرای سبز
تا ابد از شوق اوست
سینه هر غنچه، سرخ
از صفای روی اوست
هر چه سبز و هر چه سرخ
مثل آهو می دوم
آه اما او کجاست؟
در پی او می دوم
ضامن آهو کجاست؟شاعر: سید احمد میر زاده
از مجموعه : با کبوتر های گنبد
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا