بهار- سال نو مبارک
احساس میکنم که نباشی بهار نیست
شعری میان دفتر این روزگار نیست

معطوف می شود به شما حس واژه ها
آقا خودت بگو مگر این افتخار نیست؟

من با سروده های همه شرط بسته ام
بیتی بدون نام شما ماندگار نیست

سین سلام سفره ی تحویل سال نو
معنای این قصیده مگر انتظار نیست؟

روزی ظهور میکنی و می رسد بهار
اما به ماه وسال و زمان اعتبار نیست

تقویم هم به گفته ام اقرار می کند
سوگند میخورد که نباشی بهار نیست

شاعر: هدیه ارجمند
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا