شعر: : ولادت امام حسین (ع): نوری به نسل ساقی کوثر اضافه شد
نوری به نسل ساقی کوثر اضافه شد
ماهی به روی دامن مادر اضافه شد

مولودی آمد و نمک نان خلق شد
بررزق سفره ها دو برابر اضافه شد

وقتی که پابروی زمین زد خدای عشق
از این به بعد واژه نوکر اضافه شد

امروز با ولادت ارباب یک نفر
برشافعان عرصه محشر اضافه شد

از معجزات نور وجود حسین بود
بربال های فطرس اگر پر اضافه شد

با دیدن حسین، حسن افتخار کرد
برمیوه های قلب پیمبر اضافه شد

این شد که ما به نان و نوایی رسیده ایم
از برکت حسین به جایی رسیده ایم

شاعر: مهدی نظری
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا