شعر: ولادت حضرت علی اکبر: آیینه رسول خدا
خدا عجب پسری داده بر امام حسین
که پای تا به سرآئینۀ رسول خداست

علی است نام و علی جلوه و علی آئین
علی جلال و علی صورت و علی سیماست

تمام چشم شده ، باغبان گلشن وحی
نگاهش از همه جانب به لالۀ لیلاست

تمامِ نور بود ذرّه ، روی او خورشید
تمامِ حُسن بود قطره ُحسنِ او دریاست

خدا به یوسف زهرا دوباره یوسف داد
چه یوسفی که سرا پای یوسف زهراست

هرآنکه دید جمال ورا به حیرت گفت
محمد است علی یا که سید الشهداست

محمد است علی یا حسین یا حسن است
به پنج تن قسم این حُسن کلّ پنج تن است

ز بحر نور درخشید گوهری دیگر
و یا به دست خدیجه است کوثری دیگر

مدینه مکه شده مکه بیت عبدالله
کنار آمنه بینم پیمبری دیگر

و یا که مکه شده خانه امام حسین
و یا زکعبه درخشیده حیدری دیگر

دوباره فاطمه آورده یک امام حسن
و یا عیان ز حسین است منظری دیگر

مگر که ام بنین باز زاده عباسی
ظهور کرده ز عباس منظری دیگر

مگر دوباره حسینی دگر ظهور کند
که باز جلوه کند روی اکبری دیگر

به جز درِ حرمش را که باب قرب خداست
خدا شناس نیم گر زنم دری دیگر

همین بس است مرا لطف و رحمت و کرمش
که جان کبوتر بام ودلم بود حرمش

شاعر: غلامرضا سازگار
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا