ث
ثَمَر/ سَمَر:
این دو کلمه تلفظ یکسانی دارند اما معانی شان متفاوت است. بنابراین در هنگام نوشتن در جملات باید به معنای آنها دقت کنید.
ثمر به معنای میوه و مجازاً به معنای حاصل و نتیجه است. اما سَمر به معنای «افسانه و حکایت» است. البته در فارسی بیشتر در معنای «مشهور، زبانزد و ... » به کار می رود.

ثَمن/ سَمن:
این دو کلمه هم مانند کلمه قبلی تلفظ یکسان و معنای متفاوت دارند.
ثَمن یک کلمه ی عربی و به معنای «قیمت» است. سَمن یک کلمه فارسی و نام یک گل است. شاید در متون قدیمی کلمه ثمن را در ترکیب «ثمن بخس» که به معنای «قیمت ناچیز» است، دیده باشید.

ثمین/ سمین:
این دو کلمه را هم مانند کلمات قبلی نباید با هم اشتباه کنید، چون تلفظ یکسان و معنای متفاوت دارند، به خصوص که یکی از این دو کلمه به عنوان اسم شخص به کار می رود و بنابراین املای آن بسیار مهم است. ثمین به معنای «قیمتی و گرانبها» است و سمین به معنای «چاق و فربه» است.

ثواب/ صواب:
باز هم دقت کنید که این دو کلمه را به جای هم استفاده نکنید.
ثواب اسم و به معنای «پاداش» به خصوص پادش اخروی است. صواب صفت و به معنای «درست، صحیح، مناسب، به جا» است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا