حرف ج
جاناً:
جان یک واژه فارسی است و هیچ کلمه فارسی را نباید با تنوین که عربی است، ترکیب کرد. مثلاً در جمله «خسارت این تصادف جاناً و مالاً زیاد بود.» اشتباه است و باید جمله را به این صورت تصحیح کرد: «خسارت این تصادف از لحاظ جانی و مالی زیاد بود.»

جانی:
این کلمه در فارسی و عربی اگر در معنای «جنایتکار» باشد، اما باید به کل جمله دقت کنید که این کلمه در همین معنا به کار رفته باشد، چون ممکن است جان با «ی» صفت ساز ترکیب شده باشد و معنای «عزیز مانند جان» داشته باشد. و یا حتی مانند نمونه بالا در جمله «خسارت این تصادف از لحاظ جانی و مالی زیاد بود.» معنای دیگری داشته باشد. پس به نقش کلمه در جمله دقت کنید.

جِدّ / جدیّت:
جِدّ به معنای کوشش و یک کلمه عربی است و معمولاً در معنای «امر جدی و واقعی» به کار می رود. جدیت نیز به معنای «کوشش» است اما عربی نیست، بلکه این کلمه یک «مصدر» است که در زبان فارسی از کلمه جد ساخته شده است.

جدل/ جدال/ مجادله:
هر سه کلمه به معنای «ستیزه، پیکار و پرخاشگری» است و می توان در جمله از هر کدام آنها استفاده کرد. البته بهتر است دقت کنید که کدام یک از این سه کلمه برای ساختار جمله مناسب تر است.

جذر/ جزر:
این دو کلمه را با هم اشتباه نگیرید. جذر با حرف «ذ» به معنی ریشه است و در ریاضی کاربرد دارد و جزر با حرف «ز» به معنی عقب رفتن آب دریا بر اثر حرکت ماه است و در متون جغرافی کاربرد دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا