«آ» (2)
آستان / آستانه:

هر دو به معنای «بارگاه و پیشگاه» است و در جمله ارزش یکسانی دارند و بنابراین استفاده از هر دو شکل کلمه صحیح است و می توانند جانشین یکدیگر شوند.

آسمان / آسمانه:

آسمانه اسم مصغر (کوچک شده) آسمان است و به معنای سقف اتاق به کار می رود، البته ممکن است شاعری برای وزن شعر به اجبار آسمانه را به جای آسمان به کار ببرد اما باید بدانید که معنای این دو کلمه متفاوت است و کاربرد مختلفی دارد و نباید آسمانه را به جای آسمان (و یا برعکس) به کار برد.

آسیا / آسیاب:

این دو کلمه هر دو معنای یکسان دارند و می تواند جایشین یکدیگر شوند.

آشکار/ آشکارا/ آشکاره:

این سه واژه معنا و کاربرد و ارزش یکسان دارند و می توان آنها را به عنوان صفت جایگزین یکدیگر کرد.

آشیان/ آشیانه:

این دو کلمه نیز کاربرد و معنای یکسان دارد و می توانند به جای هم به کار بروند.

آینده/ آتی:

این دو واژه مترادف هستند و زمانی به کار می روند که هنوز اتفاقی نیفتاده باشد و قرار است پس از این صورت پذیرد. مثلاً «نمایندگان جلسه ای تشکیل دادند و درباره نخست وزیر آینده ی ایران به توافق رسیدند.» زمانی صحیح است که در هنگام کابرد این جمله هنوز نخست وزیری انتخاب نشده باشد اما اگر در زمان بیان این جمله نخست وزیر انتخاب شده باشد باید گقت نمایندگان در جلسه ای که به تاریخ . . . . تشکیل شد، درباره نخست وزیر بعدی به توافق رسیدند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا