حرف اَ اِ اُ (1)
ابزار / افراز:

این دو کلمه همگون هستند و ارزش یکسانی دارند. می توان در جمله آنها را جاگزین هم کرد، البته باید برای این کار به آهنگ کلمه نیز توجه نمود، مثلاً گوش ما به شنیدن کلمه نوشت افزار بیشتر عادت دارد تا نوشت ابزار و یا برعکس ابزار فروشی بهتر از افزار فروشی است.

اُتاق / اطاق:

این کلمه را گاهی به صورت اطاق می نویسند، ولی چون اصل آن ترکی است و در ترکی مخرج «ط» وجود ندارد بهتر است که به صورت اتاق نوشته شود.

اُتو / اُطو:

به معنای ابزاری فلزی که داغ می کنند و روی لباس قرار می دهند تا چین و چروکش باز شود. این کلمه از قرن دهم به بعد در آثار شعر و نثر فارسی به کار رفته. ریشه این کلمه را برخی روسی یا فارسی دانسته اند اما به هر حال عربی نیست و بهتر است که به صورت اتو نوشته شود.

اثاث / اساس:

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. اثاث به معنای «لوازم خانه است» و اساس به معنای «پایه و بنیاد» است. بنابراین در ترکیبی مانند اسباب و اثاث؛ شکل اسباب و اساس اشتباه است.

اثاثیه:

این کلمه در عربی نیامده است و به جای آن «اثاث» به معنی لوازم خانه به کار رفته که واحد آن اثاثه است و بهتر است به جای اثاثیه، اثاث به کار رود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا