حرف اَ اِ اُ (2)
اثرات:
امروزه در زبان نوشتار گاهی اثرات را به جای جمع اثر به کار می برند که اشتباه است. چون براساس قواعد زبان عربی، اگر مصدر کلمه ای سه حرف یا کمتر باشد نمی توان با «ات» جمع بست و بهتر است آثار یا اثرها را به کار برد.
اثر در / اثر بر:
حرف اضافه ای که همراه کلمه اثر و تأثیر می آید، بر طبق متون معتبر فارسی «در» است، هر چند که در سال های اخیر تحت تأثیر متون ترجمه شده زبان های بیگانه، حرف اضافه «بر» به کار می رود. اما باید بدانید حرف اضافه مناسب برای کلمات اثر و تأثیر «در» است، مانند در اثر، تأثیر در . . . البته توجه داشته باشید که می توان با توجه به معنای جمله حرف اضافه را تغییر داد. اگر کلمات اثر و تأثیر در جمله معنای اثر گذاشتن بر چیزی یا کسی را داشته باشند، حرف اضافه «در» را به کار می بریم مانند این جمله: «کوروش در اثر ضربه ای به سرش وارد شد، سرگیجه دارد.» که میزان تأثیرگذاری ضربه را نشان می دهد. ولی اگر این کلمات در معنای نشانه ای از چیزی یا کسی باشند مانند نشانه و اثر جای پا و یا معنای دنباب کسی یا چیزی رفتن بدهد؛ بهتر است کلمه اثر را با حرف اضافه «بر» بیاوریم: «من بر اثر استاد رفتم . . . » یعنی من با توجه به جای پا به دنبال استاد رفتم.
اَثنا / اِثنا:
این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. اَثنا به معنی وسط و میان است که در فارسی تنها در دو ترکیب به کار می رود: «در اَثنایِ . . .» یعنی در میانِ و ترکیب «در این اَثنا . . .» به معنی در این میان، در این هنگام. اما اِثنا در فارسی فقط در ترکیب «اِثنا عشر» به معنی دوازده، به کار می رود و صفت شیعیان دوازده امامی است. البته گاهی اِثنا را به صورت «اثنی» هم می نویسند که صحیح است.
احترام گذاشتن:
هر چند که به نظر می رسد ترکیب احترام گزاردن یعنی احترام به جا آوردن صحیح تر باشد، اما به دلیل کاربرد زیاد این ترکیب در قرون اخیر، «احترام گذاشتن» نیز، صحیح است.
اَحجام:
این کلمه در عربی نیامده است. در بعضی از کتاب های هندسه و فیزیک و . . . این کلمه به عنوان جمع کلمه «حجم» به کار می رود که غلط است، زیرا این کلمه عربی استو جمع آن در زبان عربی «حجوم» است. بهتر است ما کلمه حجم را با نشانه جمع فارسی جمع ببندیم: حجم ها.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا