«آ» (1)
آدم / آدم ها:

آدم در عربی اسم خاص است و فقط به حضرت آدم گفته می شود و به همین دلیل بعضی از استادان کاربرد «آدم» در معنی «انسان» را اشتباه می دانند و توصیه می کنند که به جای آدم از «آدمی» یا «آدمیزاده» و شکل جمع آنها یعنی «آدمیان» و «آدمیزادگان» استفاده شود. اما چون در فارسی امروز آدم به معنی انسان به کار می رود استفاده از این کلمه در معنای انسان اشکالی ندارد.

آزاد / آزاده:

این دو واژه یک معنا دارند و در جمله ارزش یکسانی دارند و به عنوان صفت می توانند جایگزین و جانشین یکدیگر شوند، البته می دانید که آزاده به عنوان اسم خاص هم به کار می رود. اگر بخواهیم به عنوان اسم این کلمه را جمع ببندیم، «آزادگان» صحیح است هر چند که در فارسی قدیم «آزادان» نیز به کار می رفته.

آزمایش:

کلمه «آزمایش» فارسی است و باید دقت کنید که هیچ وقت با علامت جمع عربی (ات) جمع بسته نشود، بنابراین «آزمایشات» غلط است و باید «آزمایش ها» استفاده شود.

آزوقه / آذوقه:

اصل این کلمه ترکی است. (البته بعضی آن را عربی و سنسکریت هم گفته اند) در فرهنگ های لغت این کلمه به دو شکل «آزوقه» و «آذوقه» آمده است، اما در فارسی شکل صحیح کلمه «آزوقه» است، هر چند که به دلیل استفاده از شکل «آذوقه» در دو قرن اخیر این کلمه نیز اشتباه نیست.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا