«ب» (2)
بابِل / بابُل:
این دو شهر را نباید با هم اشتباه کرد. بابِل پایتخت آشوریان قدیم در بین النهرین بوده و اکنون ویرانه هایی از آن در عذاق باقی مانده و بابُل یک از شهرهای مازندران است.
باتری / باطری:
اگر جایی دید که این کلمه به شکل «باطری» نوشته شده تعجب نکنید. هر چند که در زبان فارسی اشتباه است و شکل «باتری» صحیح است اما به دلیل کاربرد زیاد ایرادی بر آن وارد نبست. جالب استبدانید ریشه این کلمه از واژه فرانسوی batterie گرفته شده است.
باتلاق / باطلاق:
این کلمه ترکی است و در اصل باتّاق به معنی لجنزار است و در فارسی گاهی به صورت باطلاق نوشته می شود، اما چون زبان ترگی مخرج «ط» ندارد، شکل صحیح کلمه «باتلاق» است. البته شما می توانید برای دوری از اشتباه معادل فارسی این کلمه را به کار ببرید: «مرداب».
بادِبروت / باد و بروت:
بُروت {borut} واژه ی فارسی و به معنای سبیل است و اصطلاح «بادِ بروت» کنایه از نخوت و تکبر است، البته این اصطلاح معمولاً به صورت «باد و بروت» استفاده می شود.
بادنجان/ بادمجان:
هر دو صورت صحیح است اما معمولاً به صورت «بادنجان» به کار می رود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا