«ب» (4)
باقیاتِ صالحات/ باقیات و صالحات:
این اصطلاح به معنای «کارهای نیک که ثواب اخروی دارد» است و صورت اصلی آن عربی و به شکل «الباقیات الصالحات» است که در زبان فارسی و در میان مردم باقیات صالحات و یا باقیات الصالحات گفته می شود. اما باید توجه داشت به هر شکلی می توان استفاده کرد به جز باقیات و صالحات.
بالأخره:
این ترکیب در عربی به کار نرفته اما در فارسی استفاده می شود هر چند که فارسی هم نیست. به هر حال بهتر است واژه های (در) آخر، سرانجام و عاقبت گفته شود. هر چند که به دلیل استفاده زیاد از این واژه نمی توان آن را اشتباه دانست.
بالطَّبع / بالتَّبع:
این دو قید مرکب در معنا و تلفظ با هم متفاوت اند، «بالطَّبع» یعنی از روی طبع و «بالتَبَع» یعنی در نتیجه. گاهی این دو کلمه را به جای هم به کار می برند که اشتباه است.
با وجود این/ با این وجود:
«با وجود این» یعنی با بودن این وضع و شرایط، یعنی شرایط و چیزی که بوده یا هست یا خواهد بود و با «مع هذا» و «مع ذلک» عربی مترادف است. بدین ترتیب اگر در جمله ای ترکیب «با این وجود» در معنای «با وجود این» به کار رفت اشتباه است. برای اطمینان از اینکه ترکیب به کار رفته درست است یا نه، این سؤال را بپرسید: «با وجود چه؟» اگر «با وجود این» به کار رود شما می توانید پاسخ این سؤال را پیدا کنید اما اگر «با این وجود» به کار رود شما پاسخی نخواهید داشت. مثلاً در جمله های سؤال «با وجود چه؟» را بپرسید و جمله صحیح را پیدا کنید:
با وجود این که دیر وقت بود به خانه اش سری زدم. / دیر وقت بود اما با این وجود به خانه اش سری زدم.
بحبوحه:
املای این کلمه به همین صورت صحیح است. گاهی آن را به غلط بهبوهه می نویسند. بحبوحه به معنای «میان، اوج، گیرودار و گرماگرم» است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا