پ
پرچم:

پرچم یک واژه ترکی است و به معنای موی نوعی گاو کوهی بوده که بالای عَلَم یا نیزه یا بر گردن اسب می آویختند و کم کم به معنای عَلَم تغییر کاربرد و معنا داده و مدت هاست که در زبان فارسی به جای استفاده از واژه هایی مانند درفش، بیرق و عَلَم از واژه پرچم استفاده می شود که البته اشکالی ندارد.

پیاده کردن:

عبارتی که مدت هاست در زبان فارسی و در نوشتار و گفتار و در معنای «اجرا کردن» استفاده می شود؛ مثلاً ممکن است این جمله را بخوانید یا بشنوید: «این اصول را باید هر چه زودتر پیاده کنیم» در صورتی که می توانیم به جای پیاده کردن، از «اجرا کردن، عملی کردن، محقق کردن» استفاده کنیم. همچنین توجه داشته باشید که «پیاده کردن» مجازاً معنای «سلب مقام و قدرت» و حتی در اصطلاح عامیانه معنی «از بین بردن و از میان برداشتن» هم می دهد و ممکن است استفاده از این عبارت معنای مورد نظر شما را تغییر دهد. پس در انتخاب کلمات دقت کنید.

پیشبرد/ پیش برد:

اگر به صورت اسم به کار رود به صورت متصل و اگر به عنوان فعل استفاده شود به صورت منفصل نوشته می شود:
«در پیشبرد این کار بکوشیم» و «او با تلاش هایش این کار را پیش برد»

پیشخان:

املای «پیشخان» به معنی «میز درازی که فروشندة کالا پشت آن می ایستد.» (فرهنگ معین) به همین صورت صحیح است.

پیشروی/ پیشرفت:

این دو کلمه در گذشته به یک معنا به کار می رفتند، اما امروزه دیگر مترادف نیستند. پیشرفت در امور معنوی و به معنای «ترقّی» و پیشروی در امور مادی و به معنی «جلو رفتن و . . . » به کار می رود. مثلاً درباره حرکت سپاهیان در میدان جنگ از «پیشروی» و برای موفقیت تحصیلی دانش آموز از «پیشرفت» استفاده می شود. البته اگر درباره افزایش شعله های آتش در جنگل به جای پیشروی از پیشرفت استفاده کردید، اشکالی ندارد اما بهتر است «پیشروی» را به کار ببرید.

پیغام گزار:

گزاردن به معنی اداکردن و به جا آوردن، و پیغام گزاردن به معنی رساندن پیغام است. بنابراین پیغام گزار با حرف «ز» صحیح است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا