ت (1)
تألّم / تعلّم:
تألّم به معنای «رنج بردن، درد کشیدن» است و تعلّم به معنی «علم آموختن، درس دادن» است و معمولاً با واژه «تعلیم» همراه است. بنابراین در هنگام نوشتن و سخن گفتن به معنای جمله توجه و واژه مناسب را انتخاب کنید.

تجربه کردن:
تجربه کردن یکی از معنای فعل «to experience» در انگلیسی است. امروزه به علت گرته برداری گاهی این فعل در معنایی اشتباه به کار می رود و در گفتگوها هم وارد شده است. «تجربه کردن» یعنی «چند و چون چیزی را آزمایش کردن و بر صحت آن یقین کردن» بنابراین وقتی که کارشناس هواشناسی می گوید «مردم شمال کشور پاییز سردی را تجربه می کنند» به این معناست که آنها در حال بررسی سردی پاییز هستند تا به صحت سردی هوا یقین کنند و کاملاً مشخص است «تجربه کردن» در این جمله معنایی اشتباه دارد و بهتر است گفته شود «مردم شمال کشور پاییز سردی را می گذرانند.» در زندگی روزمره هم ممکن است بارها از این فعل در معنایی دیگر استفاده کرده باشیم و بهتر است از این به بعد با دقت بیشتری از فعل ها و واژه ها استفاده کنیم.

تحلیل/ تهلیل:
«تحلیل» به معنای «از هم گشودن، تجزیه کردن» است که گاهی به معنای «حل کردن و هضم کردن» هم به کار می رود و «تهلیل» به معنای «لا اله الا الله گفتن» است. بنابراین در هنگام نوشتن به معنای جمله دقت و واژه ی صحیح را انتخاب کنید.

تذکر/ تذکار:
«تذکر» به معنی «به یاد آوردن» و «تذکار» به معنی «یادآوری کردن» است اما معمولاً تذکر در معنی یادآوری کردن استفاده می شود، هر چند که این کاربرد اشتباه است اما بیش از یک قرن است که استفاده می شود و بنابراین نمی توان آن را از زبان فارسی بیرون کرد.

تراز/ طراز:
«تراز» در معانی مختلفی مانند «میزانِ ارتفاع چیزی نسبت به سطح معینی»؛ «وسیله ای که بنّایان افقی بودنِ سطح را آزمایش می کنند»؛ و معانی قدیمی تر «نقش و نگار پارچه» و «زر دوزی پارچه» و «زینت و آرایش» به کار می رود. واژه ای فارسی است و با همین املا صحیح است. اما واژه ی «طراز» از ماده «طرز» عربی و به معنای «طبقه» و «ردیف» است. در جمله «او شاعری طراز اول است» املا کلمه به همین شکل و در ترکیب هایی مانند «ترازنامه» و «تراز کردن» املا به همین شکل صحیح است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا