ت (3)
تسلیت باد:
تسلیت به معنای «دلخوشی» است و جمله «تسلیت باد» به این معنا است که درگذشت فلان کس بر شما دلخوشی باد. بهتر است کلمه «تسلیت» را با فعل هایی مانند «دادن» و «گفتن» به کار ببریم. بنابراین «تسلیت گفتن» به معنای جمله های دلخوش کننده گفتن، و «تسلیت دادن» به معنای دلداری دادن، است.

تشیید/ تشدید:
«تشیید» به معنای استوار کردن و محکم کردن است و در ترکیباتی مانند «تشیید روابط» و «تشیید مناسبات» به کار می رود.
اما «تشدید» بار خشونت آمیزی دارد و در ترکیباتی مانند «تشدید خصومت» به کار می رود. بنابراین نباید این دو کلمه را با هم اشتباه کرد.

تصادف/ تصادم:
«تصادف» به معنی به هم برخوردن و با هم روبرو شدن به صورت تصادفی است، و «تصادم» به معنای به هم کوبیده شدن و به سختی به هم خوردن است. بنابراین، با اینکه سالهاست این کلمه اشتباه به کار می رود، اما در هنگام سانحه رانندگی به کارگیری کلمه «تصادم» صحیح است: تصادم رانندگی.

تصفیه حساب/ تسویه حساب:
«تصفیه» به معنای پاک کردن، پالایش و تمیز کردن است و «تسویه» به معنای مساوی و یکسان کردن است. سالهاست که برای پرداخت بدهی و . . . از اصطلاح «تصفیه حساب» استفاده می شود که صحیح است؛ اما مدتی است که گفته می شود که تصفیه حساب، غلط است و باید به جای آن از «تسویه حساب» استفاده کرد. با توجه به معنای این عبارت ها، هر دو صحیح است و در جای خود کاربردی. بنابراین نمی توان آنها را به جای هم به کار برد، به عنوان مثال در حسابداری، وقتی بین میزان طلبکاری و بدهکاری تعادل برقرار شد از عبارت «تسویه حساب» استفاده می کنند و وقتی تمام بدهکاری ها پرداخت، بستانکاری ها دریافت و حساب ها صاف شد از «تصفیه حساب». بنابراین باید به معنای مورد نظر توجه کرد و عبارت صحیح را به کار برد. علاوه بر این بهتر است بدانید عبارت تصفیه حساب، به کنایه در معنای انتقام جویی هم به کار می رود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا