ت (4)
تعویض / تعویذ:
این دو کلمه را با هم اشتباه نگیرید.
تعویض مصدر و به معنای «عوض کردن» است اما «تعویذ» اسم و به معنای «دعایی که می نویسند و معمولاً به بازو یا گردن می بندند» است.

تغییر کردن/ تغییر دادن:
«فعل مرکب «تغییر کردن» به عنوان فعل لازم و به معنای «دگرگون شدن» است. در گذشته این فعل به معنای متعدی به کار می رفته و معنای «تغییر دادن» داشته است.

تفریق/ تفریغ:
تفریق به معنای «کم کردن عددی از عدد دیگر» و تفریغ به معنای «فارغ کردن» و «خالی کردن» است. مثلاً عبارت فارغ کردن حساب به معنای «واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن» است، پس اگر در جای خواندید یا خواستید این عبارت را بنویسید، توجه داشته باشید که اگر معنای کم کردن عدد وجود ندارد، تفریغ حساب صحیح است نه تفریق حساب.

تفهیم و تفهّم / تفاهم:
این سه کلمه اصلاً معانی مشابه و یکسانی ندارد و در هنگام استفاده باید به معنای آن توجه کنید.
تفهیم به معنای «فهماندن» و تفهّم به معنای «فهمیدن» و تفاهم به معنای «مقصود یکدیگر را فهمیدن» است.

تقدیر:
باید بدانید که چه در زبان فارسی و چه در زبان عربیف کلمه تقدیر هیچگاه در معنی «قدردانی» به کار نرفته است و اصولا ترکیب هایی مثل «تقدیر نامه» کاملاً اشتباه است و به جای آن باید از ترکیب «تشویق نامه» یا «تحسین نانه» استفاده کرد.
اما تقدیر در زبان عربی چند معنا دارد که همان معانی در فارسی نیز استفاده می شود مانند «اندازه گرفتن» و «مقدّر کردن». البته کلمه تقدیر در معنای «اندازه گرفتن» امروزه در متون فارسی استفاده نمی شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا