ت (5)
تکمیل نقایص:
این ترکیب غلط است. تکمیل به معنای کامل کردن است و نقایص جمع «نقیصه» به معنای «عیب و نقص، خوی بد» است. بنابراین ترکیب، تکمیل نقایص به معنای کامل کردن نقص ها است. پس ضروری به جای استفاده از این ترکیب، «رفع نقایص» را به کار ببریم.
همچنین در ترکیب «تکمیل نواقص» نیز بهتر است از «رفع نواقص» استفاده کنیم. نواقص به معنای «ناقص و ناکامل» است و در کنار کلمه تکمیل، معنی «کامل کردن ناکامل ها» دارد، اما بهتر است از رفع نواقص استفاده کنیم.

تلألؤ/ متلألیء:
تلألؤ به معنی «درخشش» است و در فارسی و عربی به همین صورت نوشته می شود یعنی «همزه روی الف و و» و متلألیء صفت تلألؤ و به معنی «درخشنده» است. این کلمه در عربی به صورت متلألیء یعنی «همزه روی الف و ی» و در فارسی به صورت متلالی یعنی «بدون همزه» نوشته می شود.

تلقی کردن به عنوان:
این ترکیب اشتباه کرد. چه در متن فارسی و چه در متن ترجمه شده به فارسی به کار رود، اشتباه است و باید «به عنوان» را حذف کرد. چون این ترکیب ترجمه لفظ به لفظ از عبارت های زبان انگلیسی و فرانسه است. «به عنوان» معمولاً همراه فعل «تلقی کردن» یا «تلقی شدن» به کار می رود که با حذف آن هیچ تغییری در معنای جمله اتفاق نمی افتد.

تلگراف:
این واژه در زبان اصلی به صورت «تِلِگراف» (یعنی با کسره حرف اول و دوم و سکون حرف سوم) و در زبان فارسی به صورت «تِلگراف» (یعنی کسره حرف اول و سکون حرف دوم و سوم» خوانده می شود که البته هر دو صحیح است. اما اگر به خواهیم از این کلمه به صورت قید استفاده کنیم، باید بگوییم «تلگرافی» یا «با تلگراف» (همچنین «تلفنی» و «با تلفن» صحیح است). که در این صورت ترکیب تلگرافاً (و تلفناً) غلط است.

تَلَنگُر:
همه ی ما شکل صحیح این کلمه را به صورت بالا می دانیم و به همین شکل می نویسیم و می خوانیم؛ که البته صحیح است. اما جالب است بدانید شکل اصلی این کلمه «تَلَنگُل» است. چون این کلمه از دو واژه «تلنگ» به معنای ضربه و «انگُل» به معنای انگشت ساخته شده و به معنای «ضربه ای که با چسباندن انگشت میانی به نوک شست، به بدن کسی یا چیزی بزنند و رها کنند» است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا