هاکی
هاکی ورزش ایرانی است. این ورزش در گذشته های بسیار دور در ایران انجام می شد هاکی در آن زمان دو نوع بود:
1-چوگان سواره 2-چوگان پیاده
چوگان پیاده به نام چوگو نیز شناخته می شود که امروزه به این ورزش هاکی می گویند. این ورزش تا دوره قاجار در ایران انجام می شد حالا هم در بعضی از شهرها و روستاهای ایران این بازی انجام می شود که در هر منطقه نام مخصوصی دارد: چوگو، دارتوپا، توپ و تخته و.... در زمان های گذشته هند و پاکستان هم در دست پادشاهان ایرانی بود به همین خاطر آنها هم چوگان بازی می کردند اما پس از این که هندوستان از ایران جدا شد و انگلیسی ها به هند رفتند آنها این ورزش را یاد گرفتند وبه انگلستان بردند. از آن به بعد هاکی یک بازی جهانی و المپیک شد. حالا این بازی در سراسر جهان دوستداران زیادی دارد. سالهاست که هند، پاکستان، هلند و کره در این ورزش قهرمان جهان شدند. هاکی بوسیله یک توپ و چوبی که سر خمیده دارد انجام می شود و انواع مختلفی دارد: هاکی روی یخ، هاکی روی چمن و هاکی سالنی.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا