موسیقی ایرانی- بخش سوم
گام
همان طور که قبلاً گفتیم به توالی هشت نت پیاپی یک گام می گویند و گفتیم که بین نت های هر گام فواصل طبیعی وجود دارد که در موسیقی بی المللی به آنها پرده و نیم پرده می گویند و اما انواع گام:
در بررسی گام ها تعداد نت ها و فاصله ها مهم اند و برای نام گذاری گام ها از نت اول و یا همان نت شاهد استفاده می کنند مثلاً گام دو، گام فا و . . . در گام های مختلف نت تونیک و پس از آن نت درجه پنجم اهمیت بیشتری دارد که به آن نت «نمایان» می گویند.
گامها دو دسته اند :
1- گامهای کروماتیک
2- گامهای دیاتونیک
گامهای کروماتیک :
به گامی که به صورت منظم دوازده نیم پرده را طی کند و به نت اکتاو برسد گام کروماتیک می گویند، یعنی در میانه نت ها هیچ نتی متفاوت با قبلی و بعدی نباشد، همه نت ها پرده و یا همه نت ها نیم پرده باشد. گام کروماتیک می تواند از هر نتی آغاز شده و ممکن است به صورت بالارونده یا پایین رونده باشد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا