موسیقی ایرانی- بخش چهارم
گام ها
گامهای مینور :
در گام مینور نیز مانند ماژور از نت شروع تا نت پایان جمعاً هشت نت وجود دارد.
به گامی که فواصل ‍ دوم و سوم ، پنجم و ششم، هفتم و هشتم آن نیم پرده و فاصله ششم تا هفتم آن یک پرده و نیم و مابقی فواصل آن یک پرده باشد گام مینور می گویند.
برای نامگذاری گامهای مینور ابتدا نام تونیک گام را آورده و سپس کلمه ی مینور را به آن اضافه می کنیم.
از نت Do پایه تا نت Re: یک پرده
از نت Re تا نت Mi: نیم پرده
از نت Mi تا نت Fa: یک پرده
از نت Fa تا نت Sol: یک پرده
از نت Sol تا نت La: نیم پرده
از نت La تا نت Si: یک پرده
از نت Si تا نت Do هنگام: یک پرده
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا