معمای دكتر حسابی
سه نفر برای خريد ساعتی به يك ساعت فروشی مراجعه می كنند....
قیمت ساعت 30 هزار تومان بوده و هر كدام نفری 10 هزار تومن پرداخت می كنند، تا آن ساعت را خريداری كنند ...
بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش می گويد قیمت ساعت 25 هزار تومان بوده،
اين 5 هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان.
شاگرد 2هزار تومان را برای خود بر می دارد، و 3 هزار تومان باقیمانده را به آنها برمی گرداند. (نفری هزار تومان)
حال هر كدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت كرده اند. كه 3×9برابر 27 می شود.
اين مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان كه پیش شاگرد است، می شود 29 تومان هزار تومان باقیمانده كجاست؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا