جواب معمای دكتر حسابی
معما تا جايی كه شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه هزار رو به آنها پس می دهد، درست است اما مشكل اينجا وجود دارد كه وقتی هر نفر 1000می گیرند در واقع نفری 9000 تومان پرداخته اند كه
9000×3 =27000
و به اضافه 2000 می شود 29000تومان!!!!
اشتباه همین جاست كه نبايد 27 رو با 2 جمع كرد و در واقع بايد آنها رو از هم كم كرد:
2 هزار تومان پول شاگرد به اضافه 25 مساوی با 27 تومان است.
يعنی سه نفر 3000 تومان پول دادند كه سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمی گرداند پس آنها 27000 تومان دادند كه
2000 تومان رو شاگرد برداشته و 25000 هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا