پازل
به تصویر 1 دقت کنید!
مجموع اعداد نوشته شده در كدامیك از قطعات این پازل با هم برابر است؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:

نظرات کاربران
مهدی
نظرات کاربران
13/آذر/1394
قرمز

کانون ارتباطات و تبلیغات فرا