قد این شخص چقدر است؟
به تصویر زیر نگاه کنید و بگویید قد این مرد چقدر است.
راهنمایی:
شما می توانید با کمک معادله ریاضی قد این مرد را محاسبه کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا