پاسخ معمای جالب 63 لامپ و 3 کلید
شما باید طوری لامپ ها را ببندید که با زدم هر کلید به همان تعداد لامپ روشن شود مثلاً اگر دو لامپ احتیاج دارید کافی است کلید 2 را بزنید. چون کوچکترین عدد ما 1 (یک) است ، پس به کلید اول 1 (یک) لامپ وصل می کنیم (تصویر 1) و با توجه به شماره کلید به ترتیب به همان تعداد لامپ وصل می کنیم. (تصویر 2)


پس تا اینجا ما با زدن کلید اول و دوم می توانیم 3 لامپ را روشن کنیم پس کلید بعدی را برای 4 لامپ قرار می دهیم. (تصویر 3)


پس ما تا اینجا با زدن 3 کلید می توانیم 7 لامپ را روشن کنیم. توجه داشته باشید در تمام مراحل سایر کلید ها باید در حالت خاموش باشند. عدد بعدی ما 5 است به نظر شما لازم است کلید پنج را قرار دهیم یا با کلیدهای موجود می توانیم 5 لامپ را روشن کنیم. بله درست است با زدن کلید 1 و 4 شما 5 لامپ روشن دارید. برای روشن کردن 6 و 7 کلید هم می توانیم از همین کلیدها استفاده کنیم. کلید 2 و 3 برای 6 لامپ و هر سه کلید برای 7 لامپ کافی است.


عدد بعدی ما 8 (هشت) است ، پس چون از میان کلیدهای موجود نمی توانیم 8 لامپ را روشن کنیم، به کلید چهارم 8 (هشت) لامپ وصل می کنیم و با زدن آن 8 لامپ روشن داریم.


برای اعدا 9، 10، 11 ، 12، 13، 14 و 15 چه فکری کردید؟ آیا می توانید از همین کلیدها استفاده کنید؟ بله کلید 1 و 4 برای 9 لامپ، کلید 2 و 4 برای 10 لامپ، کلید 1 و 2 و 4 برای 11 لامپ و کلید 3 و 4 برای 12 لامپ، کلید 1 و 3 و 4 برای 13 لامپ، کلید 2و 3 و 4 برای 14 لامپ و همه کلید ها برای 15 لامپ کافی است.


عدد بعدی 16 است. پس برای روشن کردن 16 لامپ لازم است کلید پنجم را به 16 لامپ وصل کنید. برای لامپ های 17 تا 31 نیز می توان از همان روش قبل و استفاده از کلیدهای موجود استفاده کرد.


عدد بعدی ما 32 (سی و دو) است ، پس به کلید ششم 32 (سی و دو) لامپ وصل می کنیم و بقیه لامپ ها با استفاده از کلیدهای موجود روشن می کنیم.


اعداد 33 تا 63 را نیز به همین روش با استفاده از کلیدهای 1و 2و 3و 4و 5و 6 روشن می کنیم. تبریک می گویم ما توانستیم به راحتی و با چند جمع و تفریق ساده تنها با 6 کلید 63 لامپ را روشن کنیم.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا