پاسخ معمای پازل
کار سختی نیست. کافی است اعداد نوشته شده در هر قطعه را با هم جمع ببندید تا قطعات مشابه را پیدا کنید. در این تصویر قطعات سبز و زرد با هم برابر بودند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا