پاسخ معمای قد
فرض کنید قد این شخص a باشد و طول و ارتفاع مکعب به ترتیب x و y باشند. پس داریم:

1) a+x-y=192
2) a+y-x=166

به عبارت ساده تر یعنی:

a+x-y-a-y+x=192-166
ما باید تفاوت x و y را به دست آوریم. در این معادله دو x و دو y داریم. آنها را از هم کم می کنیم و جواب به دست آمده را بر 2 تقسیم می کنیم:

2x-2y=26
x-y=13
با توجه به معادله شماره 1، قد 192 با (x-y) جمع شده بود: 1) a+13=192 یعنی حاصل جمع قد مرد با 13 عدد 192 شده است. پس با یک عمل ساده تفریق قد مرد را به دست می آوریم:

a=192-13=179

بنابراین قد شخص 179 سانتی متر است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا