چه ابزاری برای تعادل نیاز است ؟
به تصویر نگاه کنید، کدام ابزار را باید در ترازوی پایینی اضافه کنیم تا تعادل الاکلنگ حفظ شود ؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا