پاسخ معمای «چه ابزاری برای تعادل نیاز است ؟»
به اولین عکس دقت کنید. وقتی که 3 چکش در یک طرف الاکلنگ است با 1 سوهان برابری می کند. یعنی وزن چکش 1 و وزن هر سوهان 3 است. به عکس بعدی نگاه کنید. 2 سوهان در یک طرف الاکلنگ یعنی 6 و در طرف دیگر یک چکش با وزن 1 داریم و یک تبر. پس برای رسیدن به 6، 5 واحد کم داریم. پس وزن تبر 5 است که با چکش می شود 6 و با طرف دیگر برابر می شود. حالا به این ترتیب شما در یک طرف دو تبر یعنی 10 واحد و در طرف دیگر 3 سوهان یعنی 9 واحد دارید که برای رسیدن به 10 و ایجاد برابری به یک چکش 1 واحدی نیاز دارید. پس جواب ما یک چکش است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا