چند نفر در این تصویر هستند؟
با دقت به تصویر زیر نگاه کنید.
چند نفر را در این تصویر می بینید؟ آیا می توانید جای دقیق آنها را تصویر مشخص کنید؟
نظراتتان را بفرستید تا در نهایت ببینیم چند نفر در این تصویر پنهان شده اند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا