تعداد مثلث
در شکل روبرو چه تعداد مثلث می بینید؟
نظراتتان را برای ما بفرستید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا