سن مادر و دختر
ارقام تشكیل‌دهنده سن مادر و دختری مشابه است. اگر سال آینده سن مادر دو برابر سن دخترش باشد هر كدام از آنها چند سال سن دارند؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا