پاسخ «چند نفر در این تصویر هستند؟»
اسکیمو یا سرخ پوست؟! مسأله این است.
بله ممکن است شما در نگاه اول یک اسکیمو را دیده باشید که دستکش دارد و دستش را بالا آورده و یا اینکه صورت یک مرد سرخ پوست را دیده باشید که ظاهراً چشم هایش را بسته است. حتی ممکن است به خاطر حالت موهای مرد سرخ پوست، فکر کنید سرخ پوست در مسیر باد ایستاده و به همین دلیل چشم هایش به حالت بسته است.
در هر حال مهم دید شماست. اینکه شما در اولین نگاه چه دیدید. این تصویر در دسته تصویرهای دو پهلو یا مبهم قرار می گیرد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا