پاسخ معما «سن مادر و دختر»
ارقام تشكیل‌دهنده سن مادر و دختری مشابه است. اگر سال آینده سن مادر دو برابر سن دخترش باشد هر كدام از آنها چند سال سن دارند؟
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ: دو عدد دو رقمی را در نظر بگیرید که رقم هایشان مشابه باشد، در نظر بگیرید که باید عدد بزرگتر را طوری انتخاب کنید که با افزودن یک عدد به آن، دو برابر بزرگتر از عدد کوچکتر شود. مثلاً عدد 73 و 37 را در نظر بگیرید:
حاصل جمع 73 و 1، 74 می شود و 74 دو برابر 37 است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا