چیستان
جامی است در او آب خوش و آسوده
بر جای نشسته و جهان پیموده
کشتی بانی در آن به رنگ دوده
خود جامه همی بافد و او باشد عیان
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا