پاسخ تعداد مثلث
شکلی که می بینید شامل 44 مثلث بزرگ، متوسط و کوچک است. توضیحات بیشتر را در تصویر زیر ببینید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا