پاسخ چیستان
پاسخ این چیستان یکی از اعضای بدن است.
«چشم»
دوباره شعر را بخوانید و هر کلمه را با اجزای چشم تطبیق دهید تا بهتر متوجه شوید.
اگر دقت کنید جام، به حالت کروی بودن چشم و ظرفی برای اشک اشاره می کند. آب خوش و آسوده هم همان اشک و رطوبت داخل چشم است.
بر جای نشسته بودن و جهان را پیمودن نیز به قدرت بینایی اشاره می کند.
کشتی بانی که درون این کشتی نشسته و به رنگ دوده است، منظور همان عنبیه و مردمک چشم است.
جامه بافتن و عیان بودن نیز به پلک چشم اشاره می کند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا