باغچه گل رز
باغبانی می خواهد شکل کاشت گل هایش را تغییر دهد. در حال حاضر گل های او در یک باغچه مثلث شکل کاشته شده که 16 شاخه گل در 12 ردیف و در جهت های مختلف قرار گرفته اند. باغبان تصمیم دارد، 16 گل را در 15 ردیف قرار دهد، به طوری که در هر ردیف 4 گل کاشته شود؟

به نظر شما این کار ممکن است؟ آیا می توانید به این باغبان کمک کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا