ثابت کنید
ثابت کنید:


براساس قوانین هندسی ثابت كنید كه مجموع زوایای A و B با زاويه‌ي C برابر است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا