پاسخ: ثابت کنید
ثابت کنید:


براساس قوانین هندسی ثابت كنید كه مجموع زوایای A و B با زاويه‌ي C برابر است.


پاسخ : همان طور كه در تصویر می بینید تنها اگر اندكی با قوانین هندسی آشنایی داشته باشید می توانید ثابت كنید كه مجموع زوایای A و B با زاويه‌ي C برابر است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا