علامت سؤال
به تصویر زیر دقت کنید.
به جای علامت سؤال چه حرفی باید قرار داده شود؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا