پاسخ معما
علامت سؤال

اعداد هر مربع را جمع ببندید و ارتباط آن را با حرف داخل مربع پیدا کنید.
بله درست است. اعداد هر خانه شماره حرف را در بین حروف الفبای انگلیسی نشان می دهد مثلاً حرف N حرف 14در حروف الفبا است. پس وقتی جمع اعداد مربع مورد نظر 17 می شود، به جای علامت سؤال باید حرف Qرا قرار داد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا