مردی در آسانسور
مردی در طبقه دهم آپارتمانی زندگی می کند، او صبح ها پس از خروج از منزل با آسانسور آپارتمان به پایین رفته و به سر کار خود می رود و در زمان بازگشت از محل کارش اگر آن روز بارانی بوده باشد و خیس نشده باشد و یا اینکه اشخاص دیگری نیز در آسانسور باشند، مستقیماً به طبقه دهم و بعد به خانه اش می رود. در غیر اینصورت او اول به طبقه هفتم آپارتمان می رود و سه طبقه باقی مانده را پیاده بالا می رود تا به منزل خود برسد.
آیا می دانید چرا او این کارها را می کند؟

-
-
-
-
-
-
-
-
-
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا