یک معادله جالب
به تصویر زیر نگاه کنید.....
با توجه به معادله های حل شده، به نظر شما پاسخ معادله آخر چیست و از چه راه حلی برای رسیدن به جواب می توان کمک گرفت؟
این بار پاسخ رو برای شما قرار می دهیم تا خوب تمرین کنید و خودتان را برای معادله های سخت آماده کنید.....

x=سبز
y=زرد
z=قرمز

1) x*y*x=24
2) z*z*x=25
3) z*y*y=45
هر سه معادله را در هم ضرب کنید و ریشه سوم بگیرید سطر چهارم بدست آید:

(x*y*z)^3=(24×25×45)=27000

(x*y*z)^3=(30)^3
------>> x*y*z=30
همچنین برای پیدا کردن خود مقادیر x و y و z داریم:x*y*z=30→z=30/(xy)

3) z*y*y=45→[30/(xy)]*y*y=45
→ y/x=1.5 → y=1.5x

1) x*y*x=24→x*(1.5x)*x=24

→ x^3=16 → x=2.52

→ y=1.5x=1.5*2.52 → y=3.78

→ z=30/(xy)=30/(2.52*3.78)
→ z=3.15
بنابراین پاسخ معادله آخر، (30) است.....

1) 2.52 × 3.78 × 2.52 = 24
2) 3.15 × 3.15 × 2.52 = 25
3) 3.15 × 3.78 × 3.78 = 45
4) 2.52 × 3.78 × 3.15 = 30
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا