علت راه راه بودن بدن گورخرها
گورخرها به علت نوارهایی که بر بدن خود دارند از اسب ها و الاغ ها تفاوت پیدا می کنند. گورخرها انواع مختلف دارند: بورشل ها، گورخرهای کوهی و گروی ها که نوارهای آنها با یکدیگر فرق می کند.
رنگ راه راه گورخرها نوعی استتار و همرنگی با محیط است. وقتی که شکارچیان با حیوانات درنده آهسته به گله ای از گورخرها نزدیک می شوند یک حیوان جوان، ضعیف یا زخمی را هدف قرار می دهند تا او را از پای درآورند.
گورخرها به صورت گله ای بزرگ در دشت های افریقا می چرند. وقتی که این حیوانات به هم نزدیک می شوند تشخیص یک گورخر تنها بسیار مشکل است. به طوری که شکارچی نمی تواند یک هدف مشخص را برای شکار خود نشانه گیری کند. تنها چیزی که به چشم او می آید انبوهی از رنگ های سیاه و سفید است.
اگر از یک باغ وحش دیدن کنید گورخر را از نزدیک می بینید. آیا این گورخر نوارهای سیاه با سفید دارد یا نوارهای سفید با زمینه ی سیاه ؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا