مورچه هایی که نیش می زنند!
مورچه های سیاه و کوچکی که معمولاً در خانه ها یا در کوچه ها هستند، کاملاً بی آزارند. اما مورچه های بزرگتری، مثل مورچه های قرمز جنگلی هستند که می توانید با آرواره هایشان گاز بگیرند. آن ها اول گاز می گیرند و بعد، از قسمت پشت بدنشان مایعی را در جای زخم می ریزد. این مایع اسیدی باعث سوزش جای زخم می شود جای گازگرفتگی این مورچه ها را باید با آب تمیز شست.

اما اگر به مورچه هایی که رنگشان قهوه ای است، برخوردی، مواظب باشد؛ ممکن است از نوع مورچه هایی باشند که به جای گاز گرفتن، نیش می زنند. وقتی این مورچه ها کسی را نیش بزنند، جایش خیلی درد می گیرد و اطراف جای نیش بی حس می شود. اگر یک دستمال خیس را روی جای نیش، بگذاری، بعد از مدتی درد آن خوب می شود. گاهی، نیش این مورچه ها خیلی خطرناک است. بعضی از افراد نسبت به نیش بعضی از حشرات حساسیت دارند و حالشان خیلی بد می شود. در این صورت باید فوراً پیش پزشک بروند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا