تکامل جانداران
با پیشرفتی که در علم زیست شناسی به وجود آمده است و با آثار و دلایلی که در دست است گفته می شود که موجودات جاندار کنونی از آغاز خلقت به صورت کنونی نبوده و در طی قرون و اعصار دستخوش تغییرات و تکامل گشته اند. بسیاری موجودات از بین رفته که در قدیم می زیسته اند و اکنون فقط آثاری از آن ها باقی مانده این مطلب را ثابت می کند. زیرا در اثر دگرگونی که در سطح زمین پیش آمده محیط زندگی برای موجودات آن زمان تغییر کرده و همین تغییرات باعث شده که شکل و نوع آن ها دچار انقراض گردیده و موجودات تازه تری که از نظر ظاهر قرابتی با آن ها نداشته اند به وجود آید. روی این اصل علمی بوجود آمد که آن را تکامل نامیدند. «تکامل علمی است که از چگونگی پیدایش و تحولات عالم جانداران در گذشته و حال بَحث می کند.» از دانشمندان معروفی که در این باره کار کرده اند می توان از ژرژ گوویه و ژان بایتیست دولامارک دانشمندان فرانسوی و کارل فون لینه زیست شناس سوئدی و چارلز داروین انگلیسی نام برد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا